OM

VATTEN


Gemkon är verksamt i Jämtland och har sin bas i Åre kommun. Gemkon är ett teknikkonsultföretag inom miljö, vatten och geologi. Företaget består av mig Johan Kjellgren som med egen kompetens och ett nätverk av företag utför olika infrastrukturprojekt.

 

 

Johan har arbetat med miljö, vatten och geologifrågor sedan 2005. Uppdragen har omfattat allt från mindre projekt till större infrastrukturprojekt. Arbetsområdet har främst varit i Jämtland men även i andra delar av landet.

 

 

 

Exempel  på uppdrag:

 • Beställarrepresentant  för större saneringar av förorenad mark
 • Platsspecifika fördjupade riskbedömningar av  förorenad mark
 • Efterbehandlingar av förorenade områden, från ax till limpa.
 • Anmälnings- och tillståndsärenden relaterat till Miljöbalkens kapitel 9
 • Tillståndsärenden relaterat till Miljöbalkens kapitel 11
 • Upprättande av MKBs för tillståndsansökningar enligt MB kap 9 och 11
 • Upprättande av vattenskyddsområden
 • Arbeten kopplat till egenkontrollförordningen, miljöriskanalyser, framtagande av egenkontrollprogram.
 • Provtagningar av mark och vatten
 • Geologiska utredningar
 • Sakkunnig vattenskyddsområden, geologi, hydrogeologi och risker för miljöpåverkan.

 

 

Exempel på kunder:

e

Jämtkraft

Åre kommun

SWECO

NWP AB

ÅF

Tyréns

Ramböll

Krokoms kommun

Bräcke kommun

Lundstams återvinning AB

Jämtkraft AB

Skistar AB

Vattenregleringsföretagen

Fortum

Ragunda kommun

 

 

 

 

Exempel på tidigare uppdrag: Miljötekniska markundersökningar i samband med försvarsnedläggningen 2005, Undersökning och sanering av nedlagda bensinstationer. Miljöriskbedömning vid byggnation av förskola. Utvärdering av miljörisker vid etablering av stadsdel Norr i Östersund. Recipientprovtagningar i grundvatten, sediment och ytvatten. Provtagning av kraftigt förorenade områden, Hissmofors och Äggfors. Miljöriskbedömningar i samband med industriförvärv. Miljöansvarig vid byggnationen av Hissmofors kraftverk.

 

 

Framtagande av vattenskyddsområden för vattentäkter. Hydrogeologiska bedömningar och beräkningar. Kontroll och utvärdering av dränagesystem i kraftverksdammar. Tekniskt sakkunnig i samband med försäkringsskador. Undersökningar för nya grundvattentäkter. Grumlingsförebyggande åtgärder.

 

Geologiska beskrivningar och bedömningar i samband med planering av vindkraftsparker. Framtagande av jord- och bergtäkter för speciella ändamål. Geologiskt sakkunnig i olika infrastrukturprojekt.

 

Tillståndsansökningar och myndighetskontakter.

 

 

 

Utbildningar:

Maskiningenjör - Högskolan i Skövde, examen 1998

Geolog - Göteborgs universitet, examen 2005

 

Anställningar:

2005-2012 SWECO Environment Östersund

2012-2013 Åre kommun